CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Bảng giá trực tuyến HOSE

24/06/2011 15:12:26(GTM+7)

VN-index KL: GT:  () () ()
VN30 KL: GT:  () () ()
Mã CK Trần Sàn TC Dư mua Kết quả khớp lệnh Dư bán Lịch sử giá NN Mua NN Bán
Giá 3 KL3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Mã CK +/- Giá KL Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL3 Cao Thấp Mở cửa